English Below

Wolves!
Zaterdag 10 december is de dag! Op die dag houden we de eerste Tilburg Wolves Combine. Hoe sterk ben je nou werkelijk? Wie is de snelste van de pack? Wie is de beste allround atleet binnen onze vereniging? Hebben al die extra uurtjes in de sportschool extra power opgeleverd? Try out and find out!

Er is op die dag een parcours uitgezet met de meest prominente football-oefeningen. Mocht één van ons het zo ver schoppen dat hij aan de andere kant van de Atlantische Oceaan mag laten zien wat hij waard is, dan krijgt hij gegarandeerd deze oefeningen voor zijn kiezen. Geen verzinsels van onze coaches dus, maar een heus parcours met oefeningen die overal ter wereld als maatstaf voor iemands football skills worden gebruikt. Wat we willen bereiken valt of staat niet met de mooiste plays die we kunnen bedenken, maar met wat er bij de spelers onder de motorkap ligt.

Om ons aan te moedigen worden we die dag bijgestaan door coaches/spelers van de Dutch Lions. De ultieme mogelijkheid dus om jezelf in de kijker te spelen en te laten zien wat je waard bent!

De combine bestaat uit de volgende onderdelen:

40 yard sprint
Het koningsnummer van alle football drills. De 40 yard sprint wordt gebruikt om te meten hoe snel je bent en hoe explosief je die snelheid kan bereiken. In 40 yards alles in je lichaam uit elke vezel persen om maar zo snel mogelijk die eindstreep te halen. Ben je snel genoeg om die receiver van achteren neer te halen? Laat jij de hele defense achter je tijdens een volle sprint? Deze oefening verklapt het. Gegarandeerd spektakel.
https://m.youtube.com/watch?v=1jBc0B4MukE

Bench press
Ook een klassieker onder de football drills. Laat maar zien hoe sterk je bent; hoe zwaar kan je drukken? En hoe vaak? Niet alleen het gewicht maar ook het aantal herhalingen is belangrijk. Veel in de sportschool gezeten of juist niet? Laat zien hoeveel pure kracht er huist in je torso! Op de lijn willen we geen push zien, maar drive.
https://m.youtube.com/watch?v=_cVghjZOb_4

Verticale sprong
Uit stand zo hoog mogelijk springen. Hiermee kan je laten zien hoeveel explosie en kracht er huist in je onderlichaam. Een goede verticale sprong binnen het veld kan het verschil betekenen tussen een touchdown – of net niet. Coaches zien in ieder geval graag dat je hoog kan springen; dat kan je hier mooi laten zien.
https://m.youtube.com/watch?v=mKZCqWMQmVI

Horizontale sprong
Hoe ver kan je jezelf vanuit stand vooruit katapulteren? Geen aanloop, geen moves, gewoon boem jezelf met pure kracht vooruit stuwen. Kracht in je onderlichaam is zeker één van de belangrijkste football skills. Hoe ver schop jij het?
https://m.youtube.com/watch?v=OZ3s7ZZYBC4

3 cone oefening
In deze oefening kan je laten zien hoe snel je op snelheid van richting kan veranderen. Katachtige bewegingen, snelle reflexen en flitsende verandering van richting. Onmisbare skills op het football veld worden hier geperfectioneerd. 3 cones liggen in een L-vorm op het veld; sprint naar de eerste, sprint terug naar de startpositie en vervolgens terug naar de 2e cone. Daarna wordt er om de derde cone heen gedraaid en uiteindelijk weer terug naar af. Explosie en beweging. Football op zijn puurst!
https://m.youtube.com/watch?v=OmvERmXLlmU

Shuttle run
Zijwaarste beweging, maar dan zo snel mogelijk. Ook wel bekend als de 5-10-5. Je beweegt vanuit de 3 point stance eerste 5 yards naar rechts, dan 10 yards naar links en vervolgens weer 5 yard terug naar je beginpunt. Ga je dat block op de line net halen, of is de rusher je net voor en haalt hij voor je neus de quarterback neer? Deze oefening voorspelt wat er in de wedstrijd gaat gebeuren!
https://m.youtube.com/watch?v=1Ik4_GjdrJw

Coopertest
Gekend door bijna iedereen en gehaat door velen! Maar wel een goede graadmeter van je fitheid. Vanaf het startsignaal 12 minuten onafgebroken lopen en proberen dit zo lang en zo ver mogelijk vol te houden. In tegenstelling tot deze oefeningen komt het nu niet aan op kracht en explosie, maar puur op uithoudingsvermogen.
Wolves!

Saturday, December 10th is the day! On that day our first Tilburg Wolves Combine is being held. How strong are you really? Who is the fastest of the pack? Who is the best all-round athlete in our group? Have all those extra hours spent in the gym brought you some extra power? Try out and find out!

There will be a course this day with the most common football drills. If one of us makes it as far as to show his worth on the other side of the Atlantic, then you are guaranteed to come across these same exercises. It’s not a delusion of your coaches, but a real course with exercises that are used all over the world as a measure of one’s football skills. What we want to accomplish isn’t reached by the best plays we can think of, but with what’s under your hoods!

To encourage us we will be assisted by coaches / players of the Dutch Lions that day. This is the ultimate chance so to play yourself in the spotlight and show what you’re worth!

The combine is composed of the following parts:

40-yard dash
The king all football drills. The 40-yard sprint is used to measure how fast you are and how explosive you can reach that speed. Press everthing you have out of every fiber in your body to reach the 40 yards as fast as possible. Are you fast enough to take down the receiver from behind? Are you able to leave the whole defense behind you at a full sprint? This exercise reveals it. Guaranteed spectacle.

Bench press
Another football classic. Let’s see how strong you are; how heavy can you press? And how often? Not only the weight but also the number of reps is important. Did you spend time in the gym or not? Shows us how much sheer power resides in your torso! On the line we don’t want you to push, but to drive.

Vertical jump
Jump as high as possible from a standing position. This drill allows you to show how much explosive power you have in your lower body. A good vertical leap in the field can mean the difference between a touchdown – or not. Coaches like it if you can make a high jump; you can show it off here.

 Broad jump
How far can you catapult yourself ahead from a standing position? No run, no moves, just boom: propel yourself forward with pure power. Strength in your lower body is certainly one of the most important football skills. How far can you go?

3 cone exercise
In this exercise you show you how fast you can change direction at speed. Catlike movements, quick reflexes and flashing changes of direction. Essential skills on the football field are perfected here. 3 cones are in an L-shape on the field; sprint to the first sprint one, back to the starting position and then back to the 2nd cone. Thereafter, twist around the third cone and finally back to the starting point again. Explosion and movement. Football at its purest!

Shuttle run
Lateral movement, but as fast as possible. Also known as the 5-10-5. You first move yards to the right from the 3 point stance , then 10 yards to the left and finally five yards back to your starting point. Are you going to pick up that crucial block on the line, or are you gonna let the rusher take the quarterback down right in front of you? This exercise predicts what will happen in-game!

Cooper test
Known by almost everyone and hated by many! But a good indicator of your fitness. From the starting signal 12 minutes of continuous running and try to keep it going as long and as far as possible. In contrast to the other exercises, this one is not about force and explosion, but pure endurance.

 

Pin It on Pinterest